Best of Java
AEJV191116
Nov 16-24, 2019

 

I'm back.

Nov 14-16:  Los Angeles to Jakarta

Nov 17: Jakarta to Bandung

Nov 18: Bandung to Yogyakarta

Nov 19: Yogyakarta

Nov 20: Yogyakarta

Nov 21: Yogyakarta to Ngadas

Nov 22: Ngadas to Malang

Nov 23: Malang to Sanur

Nov 24: Sanur to Los Angeles

Back to chrisputro.com